Disclaimer

Deze website is speciaal voor u opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is.

Informatie op deze website

Nationaal Spaarfonds, tevens handelend onder de naam onlineverzekeren.nl, stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Kennelijke onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Nationaal Spaarfonds wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor kennelijke onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Nationaal Spaarfonds behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Nationaal Spaarfonds garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Nationaal Spaarfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Nationaal Spaarfonds of door u aan Nationaal Spaarfonds middels deze website of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

De eventueel op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op fiscaal of juridisch terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Nationaal Spaarfonds raadt u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met de afdeling Klantenservice of één van haar adviseurs, waarbij onder meer al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Nationaal Spaarfonds wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. Nationaal Spaarfonds aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Nationaal Spaarfonds behoudt zich het recht voor iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Nationaal Spaarfonds of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Nationaal Spaarfonds.

Virussen

Nationaal Spaarfonds garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door Nationaal Spaarfonds worden gewijzigd, mede gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Vestiging

Nationaal Spaarfonds is onderdeel van NN Group Bidco BV en feitelijk gevestigd aan Rijksweg West 2, 6842 BD te Arnhem. Correspondentie verloopt via Postbus 40006, 6803 GD Arnhem.